Diagnosi de la cultura a Barcelona 2012: La crisi de finançament (2)*

FARO www.e-faro.info
L’efecte de la crisi en l’activitat cultural s’ha notat durant l’any 2012 de forma cada cop més accentuada, tant pel que fa a la inversió pública i privada de les institucions culturals, com en el volum de la seva despesa corrent i del volum de facturació. També en el nivell de les transaccions provinents de la resta de sectors productius, així com en el grau de consum dels seus usuaris.

La reducció dels recursos públics s’ha acumulat a la dels anys anteriors. La despesa de les administracions públiques es contrau en tots els capítols amb l’excepció del pagament dels interessos del deute. Les institucions i els projectes més dependents de les aportacions governamentals —en especial de la Generalitat i més recentment del Ministeri— són les que més sofreixen. Durant els primers dos anys de la crisi, la reducció més intensa es va realitzar en la partida d’inversions i en les aportacions als grans equipaments nacionals, ja que es considerava que podien trampejar millor la situació (aquests darrers amb una disminució acumulada del 31 %, a la qual cal sumar els impagaments recents de les aportacions del Ministeri).[1] A partir de 2011, les retallades es generalitzen i assoleixen la majoria de partides de despesa. La reducció dels capítols IV i VII de transferències corrents i de capital del pressupost del Departament de Cultura ha estat entre 2010 i 2012 de quasi el 20 %, situació que sumada al retard en el cobrament d’aquestes ajudes, deixa equipaments i projectes culturals en situació de pràctica bancarrota.

L’Ajuntament de Barcelona és una de les poques administracions públiques amb una situació financera i de tresoreria sanejada. Aquesta posició relativament còmoda ha permès compensar, en part, les retallades de la resta d’administracions a tot tipus de projectes, així com ajudar a pal·liar els dèficits pressupostaris i de finançament a curt termini dels grans equipaments culturals consorciats. No ha pogut, tanmateix, evitar la relativa disminució del teixit i del dinamisme cultural de la ciutat, davant la pèrdua de les altres fonts de finançament.

El finançament privat també se n’ha ressentit fortament. El patrocini empresarial ha continuat baixant en la mesura que les empreses decidien reduir les seves aportacions a institucions i projectes culturals, atesa la dificultat econòmica en què es trobaven i els problemes per legitimar una inversió en una estratègia de comunicació que només té beneficis a mitjà i llarg termini. Tradicionalment, aquests recursos es concentraven en els equipaments més grans i emblemàtics (Liceu, Palau de la Música, museus nacionals...) o en els projectes amb major potencial publicitari (grans esdeveniments i festivals massius, mitjans de comunicació). Actualment, mantenir les aportacions és cada cop més difícil, fins i tot en el cas d’empreses que no tenen gaires problemes financers.

La promesa per part del Govern espanyol de modificació de la normativa reguladora dels incentius fiscals no s’ha concretat, malgrat que els esborranys coneguts presenten millores tímides però interessants respecte del marc actual (per exemple si es manté el 100 % de deducció fiscal als 150 primers euros aportats). Caldrà, tanmateix, ser prudent en l’avaluació de l’impacte de la nova normativa, ja que una simple modificació legal no transforma les inèrcies, els valors i el nivell de compromís financer del ciutadà envers activitats dependents tradicionalment del finançament governamental. D’altra banda, els avantatges atorgats històricament a determinades indústries culturals, en particular al sector editorial i cinematogràfic, també s’han reduït. Globalment, els beneficis fiscals previstos per a la cultura en el conjunt de l’Estat en el pressupost de 2013 es redueixen a 0,6 milions d’euros enfront dels 1,4 milions de l’any 2011, reducció molt superior al de la resta de sectors econòmics.[2] Aquesta és una mostra més de l’escassa consideració que l’actual govern central té per l’activitat cultural, els seus professionals i l’aportació de la cultura a la societat.

D’altra banda, la desaparició de les caixes d’estalvi i en conseqüència de les seves generoses obres socials, amb l’honrosa excepció de “la Caixa”, ha fet que els recursos aportats per aquestes hagi pràcticament desaparegut. La programació dels seus centres s’ha vist molt afectada, amb el tancament d’equipaments —com l’emblemàtic Espai Cultural Caja Madrid a la plaça de Catalunya— i la reducció dràstica dels respectius programes. Malauradament, l’única obra social supervivent és la que menys recursos, en termes relatius, destinava a cultura davant d’una priorització creixent envers l’assistència social i sanitària. Un cas particular és el de la Fundació Caixa Catalunya, ja que els recursos que genera la visita a l’edifici gaudinià sostindrà a partir d’ara l’acció cultural de la nova fundació de caràcter especial Fundació Catalunya - La Pedrera.

L’impacte de la crisi en la inversió en publicitat té uns efectes directes en aquells sectors culturals més propers o que s’han finançat indirectament amb recursos procedents d’aquesta indústria: mitjans de comunicació, producció i exhibició audiovisual o grans esdeveniments, entre d’altres. El sector publicitari està sota mínims des de ja fa un parell d’anys, fet que ha comportat el tancament de diverses empreses de producció de clips publicitaris i la reducció dràstica dels ingressos dels assalariats i dels professionals independents associats. Cal tenir en compte que els mitjans tradicionals de publicitat es veuen desplaçats pels nous canals digitals, fet que condiciona el volum de la facturació, les tipologies de producte i el tipus de professional que hi treballa. També han vist reduir dràsticament els recursos totes les institucions, els projectes i les plataformes que tradicionalment rebien fons de la publicitat.

A la reducció dràstica de totes aquestes fonts de finançament s’hi ha sumat durant el darrer any la retracció evident de la demanda. La caiguda del consum s’ha generalitzat durant l’any 2012. El consumidors aportaren l’any 2010 (l’últim de què disposem de dades) el 63,4 % dels recursos financers totals del sector cultural català.[3] Els ingressos provinents de les llars catalanes (el 85 % de la xifra anterior) han baixat notablement segons l’enquesta de consum familiar, molt més que el dels no residents. La caiguda de la demanda interna catalana (del 3,7 % enfront de l’1,1 % de reducció del PIB de 2012) propiciada per l’atur creixent i la reducció salarial i de les rendes del capital, s’ha accentuat per l’augment de la pressió fiscal. El darrer Consell de Ministres de 2011 augmentà la fiscalitat directa, així com els coeficients de retenció tributària. A finals d’agost s’hi suma el canvi de tram i l’encariment del tipus impositiu de l’IVA per a àmplies activitats culturals. Ambdues decisions han tocat, de forma molt particular, els col·lectius que nodreixen el gruix del consumidors culturals. Amb un atur desbordat i una reducció notable dels salaris dels treballadors públics i de la remuneració global dels treballadors privats, la capacitat adquisitiva dels barcelonins (i de molts catalans que consumeixen cultura a la capital) s’ha desplomat.

Cal tenir en compte el doble efecte, econòmic i psicològic, de l’augment de l’IVA. Les dades d’ADETCA són eloqüents: a partir de setembre, els ingressos per taquilla de l’espectacle en viu han caigut en picat, i la menor disminució en l’àmbit de l’exhibició cinematogràfica només s’explica per la coincidència amb dos llargmetratges de gran èxit. Al degoteig en la caiguda de les vendes de les llibreries s’hi suma, paradoxalment, el dels productes culturals digitals (com per exemple, els videojocs). La campanya de Nadal de 2012 ha estat per a tots els sectors del comerç minorista, inclòs el cultural, molt negativa. Les capes socials mitjanes, aquelles que més recursos aporten com a consumidors culturals, no només han sentit finalment la crisi de forma directa sinó que han reaccionat negativament a l’increment de preus percebut (sovint, molt menor de l’imputable atès l’esforç de no fer recaure la totalitat de l’increment en el públic). Cal tenir en compte que no tota la reducció és responsabilitat de la feblesa de la demanda, ja que en alguns casos ha estat propiciada per la mateixa contracció de l’oferta, una estratègia de cancel·lació de programes per tal d’adequar els costos als pressupostos disponibles. Així, capes de consumidors poc afectats per la crisi, han deixat d’adquirir serveis culturals per la desaparició de l’oferta que els interessava.

La disminució del consum no ha estat homogènia, malgrat que sí força generalitzada. El sector del consum digital i del videojoc, fins avui amb creixements espectaculars, han vist durant el 2012 una certa reducció de la demanda, estimada per la indústria en un 10 %. Altres sectors, com la premsa o les publicacions, pateixen caigudes més accentuades, ja que a l’efecte de la transformació dels models de negoci present en la davallada contínua des de fa uns quants anys, s’hi han sumat darrerament els efectes de la crisi econòmica sobre els consumidors i la crisi pressupostària sobre l’oferta de dependència pública.

Un sector molt lligat a la conjuntura econòmica és el del col·leccionisme d’art. Les galeries passen per una situació complicada, intensificada per l’augment de la fiscalitat en una activitat molt internacionalitzada i competitiva, amb un mercat secundari i de subhastes que deixa poc marge al galerista que aposta per artistes en la seva etapa més creativa. La necessitat de repensar el paper del galerisme, així com de les fires d’art, ha portat els agents més dinàmics del panorama barceloní a impulsar una plataforma de reflexió a escala internacional, el Talking Galleries. Després d’una primera edició el setembre de 2011 se’n prepara una nova edició per al 2013. Com comenta Jaume Vidal, no hi ha respostes unívoques, però la cooperació, la suma d’esforços, la coordinació d’iniciatives ajuden a configurar un col·lectiu amb visibilitat i presència pública.[4]

El creixement del micromecenatge participatiu ha estat, en canvi, una de les bones notícies de l’any 2012. La crisi ha potenciat els sentiments de comunitat i les aportacions voluntàries per tirar endavant projectes. En els darrers temps un gran nombre de propostes independents han pogut fer-se realitat de la mà de les diverses plataformes existents (Verkami, Goteo...). Un breu repàs a les dades aportades per Verkami ens mostren que en els seus dos primers anys de vida (fins al 2 d’octubre de 2012) el total recaptat en els 242 projectes d’èxit amb seu a la ciutat de Barcelona puja a quasi un milió d’euros, fet que representa de mitjana 3.826 euros per part d’un centenar de contribuents per projecte.[5]

1. CoNCA. Crisi/incerteses/sinergies. Estat de la cultura i de les arts 01/2013. Informe anual sobre l’estat de la cultura i de les arts de Catalunya 2012. Barcelona, 2013. També disponible en línia a: <http://www.
conca.cat/media/asset_publics/resources/000/003/163/original/Informe_Anual_2012_web.pdf>.
2. Memoria de beneficios fiscales. Presupuestos Generales del Estado. Diversos anys.
[3]. Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura. Estadístiques culturals de Catalunya. Barcelona, 2012. També disponible en línia a: <http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/SSCC/GT/
Estad%C3%ADstiques/Estadistiques%20Culturals_WEB2.pdf>.
[4]. Vidal Oliveras, Jaume. Galerisme a Barcelona, 1877-2012. Descobrir, defensar, difondre l’art. Barcelona: Ajuntament de Barcelona: Art Barcelona, 2013.
[5]. Anàlisi pròpia a partir de les dades facilitades per Verkami.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada